Regulamin sklepu

Zarządzenie Nr 1/2016

Prezesa Zakładu Przetwórstwa Rybnego „Jesiotr” Spółka z o.o. w Koninie

z dnia 01 listopada 2016 r.

w sprawie regulaminu sklepu internetowego prowadzonego przez Zakład Przetwórstwa Rybnego „Jesiotr” Spółka z o.o. w Koninie

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.) ustala się

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

prowadzonego przez Zakład Przetwórstwa Rybnego „Jesiotr” Spółka z o.o. w Koninie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) dostawa – dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi);

2) klient – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą lub zamierzającą skorzystać z usługi świadczonej przez sprzedawcę drogą elektroniczną lub podmiot prawa, z którym może być zawarta umowa sprzedaży;

3) konsument – osobę fizyczną, dokonującą ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4) punkt odbioru zamówień – jest to lokal sprzedawcy, w którym można odbierać towary zarezerwowane do zakupu osobistego przez klienta. Adresy punktów odbioru zamówień wskazane są na stronie internetowej sprzedawcy;

5) sklep internetowy – sprzedaż detaliczną towarów, w tym ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzoną przez Internet, na stronie internetowej www.esturian.pl, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami;

6) sprzedawca – Zakład Przetwórstwa Rybnego „Jesiotr” Spółka z o.o. w Koninie (KRS 0000227472, NIP 6652744764, tel./faks +48 63 242 82 43, e-mail: biuro@esturian.pl);

7) towar – produkt oferowany klientowi przez sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego.

Rozdział 2

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 2. 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem:

1) sprzedaż towarów;

2) usługę nieodpłatną pn. „zamówienie”. W tym celu zamieszcza się formularz zamówienia na stronie internetowej sprzedawcy.

2. Za pomocą zamieszczonego na stronie internetowej formularza zamóweinia klient może wysyłać wiadomości do sprzedawcy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W każdej chwili można zakończyć korzystanie z usługi nieodpłatnej.

Rozdział 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 3. 1. Klientowi udostępnia się regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego.

2. Zakazane jest:

1) dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym;

2) wykorzystywanie przez klienta sklepu internetowego, strony internetowej sprzedawcy lub usługi nieodpłatnej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Rozdział 4

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca

§ 4. 1. Niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się sprzedawca jest posiadanie:

  1. komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do Internetu, z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową, w aktualnej wersji z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies” oraz łączem internetowym o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

  2. aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej);

  1. telefonu, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości SMS.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwania sesji połączenia z klientem po upływie 10 minut od ostatniej czynności wykonanej na stronie internetowej sprzedawcy.

3. Sprzedawca podaje na swojej stronie internetowej informacje o wykorzystywaniu plików cookies, celu, w jakim zostaną zainstalowane na urządzeniu konsumenta, o sposobach korzystania z nich oraz o sposobie usunięcia plików cookies. Konsument przed ich instalacją powinien wyrazić zgodę na instalację i używanie plików cookies.

Rozdział 5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 5. 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zawierana w języku polskim;

2. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi.

3. Umowa rozwiązuje się po opuszczeniu przez klienta strony internetowej sprzedawcy; bez konieczności składania odrębnego oświadczenia.

§ 6. 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarze zamieszczone na stronie internetowej sprzedawcy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 i 585).

2. Złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza zawarcia umowy.

3. Akceptując zamówienie klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje jego treść i wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych podanych sprzedawcy przed zawarciem umowy.

§ 7. 1. Zamówienia lub korekty zamówienia można składać:

1) poprzez sklep internetowy;

2) drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@esturian.pl;

3) telefonicznie: +48 692 517 541 lub +48 504 178 013

2. Przy zamówieniach składanych w inny sposób niż przez Internet należy podać następujące dane:

1) nazwę towaru;

2) ilość;

3) cenę;

4) imię i nazwisko klienta;

5) adres dostawy lub punkt odbioru zamówień;

6) telefon kontaktowy.

2. Przyjęcie zamówienia przez sprzedawcę musi być potwierdzone na adres e-mail klienta.

3. Dopuszcza się możliwość:

1) potwierdzenia przyjęcia zamówienia telefonicznie;

2) weryfikacji danych konsumenta;

3) anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z klientem.

4. Zamówienie dotyczące towaru, którego nie posiada sprzedawca w chwili otrzymania zamówienia, może być dostarczone w okresie do 30 dni. Realizacja zamówienia wymaga uzgodnienia z klientem.

5. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w całości, sprzedawca niezwłocznie informuje klienta o tym fakcie na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, sprzedawca zwróci klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 2 tygodni od dnia wysłania informacji.

6. W razie braku możliwości realizacji zamówienia w części klient ma prawo zrezygnować z zamówienia albo żądać realizacji zamówienia w części.

7. Zamówienia realizowane są zgodnie z terminem podanym na stronie internetowej sprzedawcy.

8. Czas realizacji liczony jest od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a w przypadku dokonania przedpłaty (zaliczki albo zadatku) – od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu) do momentu przekazania paczki do przewoźnika realizującego dostawę. Uwzględniane są tylko dni robocze.

9. Zamówienie na towary o różnym statusie dostępności wysyłane są w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

§ 8. 1 Określa się dopuszczalne formy płatności:

1) za pobraniem – płatność przy odbiorze przesyłki;

2) kartą kredytową;

3) przelewem – zamówienie realizowane jest w momencie wpływu należności na konto sprzedawcy.

2. Zamówienia niezapłacone są anulowane po 7 dniach od dnia złożenia zamówienia, z wyjątkiem, gdy klient wybrał formę płatności za pobraniem.

3. Aktualny koszt dostawy zamówionego towaru jest podawany na stronie internetowej sprzedawcy.

§ 9. 1. Podczas odbioru towaru należy sprawdzić w obecności doręczyciela stan przesyłki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać protokół reklamacyjny.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotów kosztów przesyłki, poniesionych w związku z transportem zamówionego towaru – w przypadku nieodebrania towaru bez podania jej przyczyny.

Rozdział 6

Tryb postępowania reklamacyjnego

§ 10. 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługą świadczoną drogą elektroniczną.

2. Reklamacje można składać:

1) w formie elektronicznej – z wykorzystaniem formularza na stronie www.esturian.pl lub na adres biuro@esturial.pl;

  1. ustnie – telefonicznie pod numerem +48 692 517 541 lub +48 504 178 013 lub osobiście w siedzibie firmy;

  2. pisemnie – na adres: Zakład Przetwórstwa Rybnego Jesiotr Sp. z o.o., ul. Rybacka 1a, 62-505 Konin.

3. Klient składa pisemną reklamację oraz wysyła na koszt sprzedawcy reklamowany towar na adres: Zakład Przetwórstwa Rybnego Jesiotr Sp. z o.o., ul. Rybacka 1a, 62-505 Konin.

4. Klient wysyłający reklamowany towar do sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania albo siedziby oraz adres e-mail, datę nabycia towaru, nazwę towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację, klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży, a zwłaszcza oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT.

5. Reklamację rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Rozdział 7

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

§ 11. 1. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone według wzoru formularza zamieszczonego na stronie internetowej sprzedawcy.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi, gdy przedmiotem świadczenia jest towar:

1) ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

2) dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 12.1. Zwrot należności z tytułu odstąpienia od umowy przez klienta następuje w ciągu 14 dni, przy użyciu takich samych form płatności, z jakich skorzystał klient. Można wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dowodu wysłania towaru na wskazany adres, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Jeżeli konsument odstępujący od umowy wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę, to nie ma obowiązku zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 § 13. 1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

2. Zamówienie przyjęte przez sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie zmiany regulaminu jest realizowane na podstawie regulaminu obowiązującego w dniu składania zamówienia przez klienta.

3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej sprzedawcy. Sprzedawca informuje klienta, na 7 dni przed wejściem w życie zmiany regulaminu o tej zmianie, za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego regulaminu. W razie, gdy klient nie akceptuje zmienionej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej, nie wcześniej jednak niż z dniem 16 stycznia 2017 r.